swisspor AKUMULATOR wody
UWAGA!

Płyty styropianowe należy układać luzem na warstwie ochronnej, na dachach zielonych o zazielenieniu ekstensywnym, w układzie odwróconym lub tradycyjnym, strukturą przypominającą plaster miodu do góry. Dla dachów zielonych o spadku do 5° na górnej powierzchni płyty należy ułożyć włókninę filtracyjną, pamiętając o 10 cm zakładzie. W przypadku kąta nachylenia połaci powyżej 5° pomija się stosowanie włókniny filtracyjnej. Przy kącie większym niż 15° należy zastosować dodatkowe elementy dociążające płyty, np. ruszt drewniany.


swisspor AKUMULATOR wody

Swisspor AKUMULATOR wody to płyty z polistyrenu ekspandowanego produkowane w technologii indywidualnego wtrysku do formy (agregatowej). Specjalnie ukształtowane kubełki na wierzchniej stronie płyty posiadają dużą zdolność do gromadzenia wody opadowej. Jednocześnie zmniejszają ilość wody odprowadzanej do kanalizacji deszczowej, a tym samym zmniejszają ryzyko podtopień. Dodatkowo szeroki system kanalików na spodniej stronie płyty zapewnia bardzo wysoką wydajność.


Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015)

T1-L1-W1-S1-P3-BS75-CS(10)40


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD0,058 [W/mK]
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥ 30 kPa