Geowłókniny i maty akumulacyjne

Opis produktu

Geowłókniny to płaskie geosyntetyki, wykonane z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie w wyniku igłowania (lub przeszywania) i/lub termicznie w wyniku zgrzewania. Geowłókniny znajdują zastosowanie w kontakcie z rożnymi elementami konstrukcji w budownictwie inżynieryjnym lub podczas prac geotechnicznych takich, jak: budowa dróg i torowisk, budowa tuneli i prace podziemne, tworzenie zbiorników wodnych i zapór, ochrona wodoszczelnych membran polimerowych w dachach płaskich, tworzenie zielonych dachów i fasad, ochrona nabrzeży rzek i kanałów, budowa wysypisk odpadów, parkingów i chodników.
Geowłóknina stanowi warstwę separacyjną pomiędzy różnymi materiałami konstrukcji budowlanych oraz pomiędzy gruntami lub kruszywem o rożnym uziarnieniu oraz warstwę podkładową stabilizująca grunt pod geosiatkami, georusztami czy teokratami przy budowie wzmocnionych nasypów i skarp.